PSYKOTERAPIA

Erilaiset tunteet kuuluvat elämään, jokainen meistä kokee joskus ahdistusta, alavireisyyttä, epävarmuutta, pelkoa ja toivottomuudenkin hetkiä. Tahtomattamme elämään kuuluu myös psyykkistä kipua aiheuttavia tapahtumia, elämänvaiheita ja pettymyksiä. Mikäli vaikeat asiat tai tilanteet pitkittyvät toimintakykyä rajoittavaksi huonoksi oloksi, voi hakea apua ja saada helpotusta elämään.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on asiakaskeskeistä psykoterapiaa, jonka tavoitteena on itseymmärryksen ja itsehallinnan kasvattaminen sekä tämän hetkisen elämänlaadun kohottaminen. Työmuotona kognitiivinen käyttäytymisterapia on käytännönläheistä ja se perustuu laajaan tutkimustietoon vaikuttavuudesta. Terapiassa painotetaan vuorovaikutusta ympäristön kanssa, tarkastellaan ja pyritään muuttamaan toimimattomia ajatusmalleja.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT/CBT) sisältää monia terapiamuotoja, joilla on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat. Keskeisenä työmuotona on auttaa asiakasta saavuttamaan hyvinvointia sekä elämälaatua lisääviä taitoja ja käyttäytymismalleja tutkimalla ajatusten, tunteiden ja reagoinnin yhteisvaikutusta.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa asiakassuhde nähdään avoimena ja tasaveroisena yhteistyösuhteena asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa molemmat osapuolet tuovat oman tietämyksensä hoitoon. Terapia alkaa terapiasopimuksen laatimisella, yksilöllisellä ongelmien kartoittamisella ja tavoitteiden asettamisella. Hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja sen kesto määräytyy tapauskohtaisesti, asiakkaan tarpeen ja elämäntilanteen mukaan. Asiakkaan omat tavoitteet määrittävät terapian suuntaa, terapeutti tukee, ohjaa, myötäelää, aktivoi ja rohkaisee eteenpäin. Terapiaa tehostavat hoidon edistymistä tukevien kotitehtävien tekeminen tapaamisten välillä.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelmät on todettu tehokkaiksi useiden ongelmien hoidossa. Terapiamuodosta voi saada apua monenlaisissa elämäntilanteissa. Osasta yleisimpiä hoidon kohteita saat lisätietoja klikkaamalla alla olevia linkkejä.